παρελθόν
χρώμα
ημίφως
διαφάνεια
παρελθόν
ισορροπία
απουσία
ταυτότητα
τυποποίηση
λεπτομέρεια
αδράνεια
μεταμόρφωση
οριοθέτηση
προοπτική
συμπίεση
εκτόνωση
διάσπαση
συνύπαρξη
επιφάνεια
μηχανισμός
ακινησία
κίνηση